Crossref Citations

1. Dynamic metabonomic and microbiological response of rats to lincomycin exposure: an integrated microbiology and metabonomics analysis
Manna Lin, Zhiyong Xie, Yuting Zhou, Yemeng Li, Jian Ren, Xuan-xian Peng, Meicun Yao, Zhongzhou Yang, Qiongfeng Liao
RSC Advances  vol: 5  issue: 80  first page: 65415  year: 2015  
doi: 10.1039/C5RA10626E