Crossref Citations

1. Seroprevalence of porcine cytomegalovirus and sapovirus infection in pigs in Hunan province, China
Guo-Hua Liu, Run-Cheng Li, Jing Li, Ze-Bin Huang, Chao-Ting Xiao, Wei Luo, Meng Ge, Da-Liang Jiang, Xing-Long Yu
Archives of Virology  vol: 157  issue: 3  first page: 521  year: 2012  
doi: 10.1007/s00705-011-1189-3