Crossref Citations

1. Adjuvant effect of ginsenoside-based nanoparticles (ginsomes) on the recombinant vaccine against Eimeria tenella in chickens
De-Fu Zhang, Hui Xu, Bing-Bing Sun, Jian-Qiu Li, Qian-Jin Zhou, Hong-Li Zhang, Ai-Fang Du
Parasitology Research  vol: 110  issue: 6  first page: 2445  year: 2012  
doi: 10.1007/s00436-011-2784-7