Crossref Citations

1. Genome-Wide Differential Expression Profiling of Pulmonary circRNAs Associated With Immune Reaction to Pasteurella multocida in Goats
Qiaoling Chen, Zhenxing Zhang, Si Chen, Jie Chen, Yiwen Cheng, Ang Liu, Bin Li, Zhen Chen, Yiying Zheng, Manchuriga Ga, Li Du, Fengyang Wang
Frontiers in Veterinary Science  vol: 8  year: 2021  
doi: 10.3389/fvets.2021.615405